Edició 2977 | diumenge 17 de desembre de 2017 | Any XII
  Cercador     
En portada Informació Societat Cultura Esports Camp Hemeroteca Opinió Reportatges Cambrils.tv Agenda
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
  JOVENTUT - CAP D'ANY JOVE  
Ajuntament de Cambrils [+]

INFORMACIÓ GENERAL | dimarts 20 març '12 | 10:00 | 3297 lectures |
PRESSUPOST MUNICIPAL

El govern municipal aprova avui el pressupost per a l'any 2012, "el primer pressupost ben fet dels darrers 8 anys"

Text Berta Ruiz  Fotografia Berta Ruiz

Xavier Martí, Ramon Llobet, Mercè Dalmau i Carme Cros, ahir, en la roda de premsa de presentació del pressupost municipal del 2012

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils va presentar ahir, en roda de premsa, el pressupost municipal per a l’any 2012. La compareixença va comptar amb la presència de l’alcaldessa –Mercè Dalmau–, de la primera tinent d’alcalde –Carme Cros–, del segon tinent d’alcalde –Xavier Martí– i del regidor d’Hisenda –Ramon Llobet– qui va afirmar de manera rotunda que, “avui presentem el primer pressupost ben fet en els darrers 8 anys a l’Ajuntament de Cambrils”. Avui, dimarts 20 de març, se celebra el ple extraordinari en el que es debatrà el pressupost municipal pel 2012.

38,8 milions de despesa de la corporació municipal

Quant a les xifres facilitades per l’equip de govern, cal puntualitzar que aquestes estan desglossades en dos conceptes: despeses i ingressos. Les despeses pròpies de la corporació municipal pugen a 38.880.940 euros, a les quals se li sumen els pressupostos dels diferents patronats municipals i societats mercantils, que queden de la següent manera: patronat municipal de Turisme 741.655 euros; patronat municipal de l’Escola de Música 917.032 euros; EPEL Cambrils Audiovisual 465.640 euros; Institut Municipal d’Esports Cambrils 1.401.675 euros; EPEL Ingesòl 802.555 euros; Aparcam SL 978.921 euros i Organisme autònom del Museu d’Història, 167.053 euros. La suma de tot plegat, dóna 44.355.473 euros de despeses previstes per a l’any 2012.

 Despeses pròpies de la corporació municipal
 38.880.940 euros
 Patronat municipal de Turisme
 741.655 euros
 Patronat municipal de l'Escola de Música
 917.032 euros
 EPEL Cambrils Audiovisual
 465.640 euros
 Institut Municipal d'Esports Cambrils
 1.401.675 euros
 EPEL Ingesòl
 802.555 euros
 Aparcam SL
 978.921 euros
 Organisme autònom del Museu d'Història  167.053 euros
 Total despesa
 44.355.473 euros


50,9 milions d'euros de previsió d'ingressos

Pel que fa als ingressos, el pressupost 2012 contempla 50.971.570 euros. Aquests ingressos provenen dels següents capítols: el capítol d’impostos directes contempla un ingrés de 21.069.431 euros, que representa un increment del 19,62% respecte de l’any passat. Cal assenyalar que aquesta partida es veu incrementada per les aplicacions dels nous percentatges de l’IBI, amb una pujada del 30%. Així mateix en el capítol de transferències de capital, amb un ingrés de 2,3 milions d’euros, correspon a les quantitats que es percebran de la Generalitat amb motiu del major cost de l’obra que va suposar la construcció de l’Hospital Lleuger de Cambrils. El tercer capítol destacat fa referència a la variació de passius financers –10.000.000 d’euros– corresponent a la sol·licitud realitzada a l’Estat per tal de poder pagar les factures dels proveïdors corresponents a l’any 2011. Si bé Cambrils ha enviat una relació de factures de 12,1 milions d’euros, per “prudència”, segons va afirmar Ramon Llobet, només se n’han consignat 10 milions. Cal destacar que aquests 10 milions d'euros no es poden considerar ingressos pròpiament perquè és un préstec que servirà per a pagar als proveïdors, i per tant, s'haurien de restar als 50,9 milions d'euros previstos inicialment.

Un 40,56% del pressupost es destina a la partida de personal

Sobre la relació de despeses per a les diferents àrees de l’Ajuntament, els 38,8 milions d’euros es reparteixen de la següent manera: per a personal es destina una partida de 15.770.485 euros (un 40,56% del total); alcaldia compta amb una partida de 235.900 euros (0,61%); administració general 453.290 euros (1,17%); ensenyament 1.492.064 euros (3,84%); promoció econòmica 306.953 (0,79%); esports i festes 847.800 euros (2,18%); governació 719.327 (1,85%); benestar social, salut i família 1.249.028 (3,21%); planificació de ciutat i cultura 1.066.386 (2,74%); serveis, espai públic i medi ambient 9.200.335 euros (23,66%); relacions cíviques i joventut 513.770 (1,32%); urbanisme 1.078.208 (2,77%); turisme 1.033.779 (2,66%) i hisenda 4.913.568 (12,64%).  A grans trets, algunes de les variacions respecte el pressupost de l'any passat són: un -28,22% menys en alcaldia; un -8,27% en benestar social; -12,71% en personal; -22,75% en promoció econòmica; -41,68% en relacions cíviques i joventut i -36,49% en urbanisme.
Segons va detallar Ramon Llobet, la partida de personal és a la qual s’hi destina el percentatge més elevat “per tal de mantenir el funcionament de l’administració local i els sous dels seus treballadors”. Per altra banda, l’àrea de serveis, espai públic i medi ambient és la segona partida amb més recursos amb un 23,66%, un fet que evidencia, segons el regidor d’Hisenda, “una aposta per la política del dia a dia i de proximitat amb el ciutadà de Cambrils en relació als serveis quotidians i a l’estat físic de la població”.
Hisenda és la tercera partida més important, per davant d’Ensenyament i Benestar Social, Salut i Família.

Distribució de la despesa
Personal
15.770.485 euros 40,56% -12,71%
Alcaldia
235.900 euros 0,61% -28,22%
Administració general
453.290 euros 1,17%  
Ensenyament
1.492.064 euros 3,84%  
Esports i festes
847.800 euros 2,18%  
Promoció econòmica
306.953 euros 0,79% -22,75%
Governació 719.327 euros 1,85%  
Benestar social, salut i família 1.249.028 euros 3,21% -8,27%
Planificació de ciutat i cultura 1.066.386 euros 2,74%  
Serveis, espai públic i medi ambient 9.200.335 euros 23,66%  
Relacions cíviques i joventut 513.770 euros 1,32% -41,68%
Urbanisme 1.078.208 euros 2,77% -36,49%
Turisme 1.033.779 euros 2,66%  
Hisenda 4.913.568 euros 12,64%  
Total despesa
38.880.940 euros 100%  


En aquest punt, tal com va manifestar Llobet, “si tenim en compte la partida de despeses de 38.880.940,90 euros en relació amb la d’ingressos de 50.971.570,24 euros el pressupost de l’Ajuntament de Cambrils per a l’exercici de 2012 no genera dèficit inicial i no es produeix inestabilitat pressupostària”.

Ramon Llobet:
"Un cop calculats els ingressos, les despeses s’han ajustat a aquests i no al revés com era la tònica i la pràctica habitual dels anteriors gestors de Cambrils que ens han dut a la situació actual"

El regidor d’Hisenda va manifestar que, “amb aquest pressupost hem volgut ser realistes, austers i rigorosos, i creiem que aquest document és un signe de confiança. Som conscients que cal prendre decisions dures, però també que aquestes seran les que marcaran el camí per portar l’Ajuntament a deixar enrere tots els deutes i afrontar reptes com el pagament a proveïdors i amb la certesa que sabrem ajustar la realitat financera a la necessitat de la ciutat, tant pel que fa a ingressos com en despeses”. Llobet va reafirmar que “aquest és un pressupost ben fet, perquè així també ho ratifiquen els informes de la casa, que reflecteixen com els ingressos corrents previstos són realistes, i estan calculats amb el criteri de màxima prudència. Un cop calculats els ingressos, les despeses s’han ajustat a aquests i no al revés com era la tònica i la pràctica habitual dels anteriors gestors de Cambrils que ens han dut a la situació actual. Gastarem únicament el que sigui imprescindible pel bon funcionament de la nostra ciutat, i estalviarem per pagar els deutes actuals i crear sinergies per activar l’economia municipal”.

Generar un estalvi net positiu de 3,1 milions d'euros

En aquest punt, el regidor també va referir-se als informes favorables de l’interventor municipal respecte a l’elaboració del pressupost municipal. Va afirmar que, “els pressupostos s’han confeccionat partint de la base d’uns ingressos reals i un cop calculats, les despeses s’han ajustat als ingressos i no al revés. Les despeses corrents recullen els ajustaments que s’han produït en els últims mesos, si bé serà necessari modificar alguns convenis de contracte de prestació de serveis existents actualment. El pressupost, previsiblement no generarà increments negatius de tresoreria i, per contra, la subvenció extraordinària de la Generalitat per l’Hospital Lleuger i per la part que li correspon de l’exercici 2012 generarà una tresoreria suplementària entorn als 800.000 euros”. Cal destacar que els ingressos corrents per a l’any 2012 pugen a 38,5 milions d’euros, mentre que l’any anterior van ser de 38,3 milions d’euros. Segons Llobet, “malgrat l’increment de l’IBI, només hi ha una diferència 192.000 euros. Una evidència que en anys anteriors, els pressupostos estaven inflats”. Quant a la despesa corrent, aquesta baixa 3,2 milions d’euros respecte l’any passat, passant de 38,3 milions d’euros a 34,5 milions d’euros. Això és fruit de les mesures d’estalvi aplicades en temes de personal, reducció del consum energètic i d’altres serveis, reducció de les despeses en matèria d’ensenyament, etc.  Amb la diferència entre la despesa corrent i els ingressos corrents, l’exercici ha de generar un estalvi net positiu de 3,1 milions d’euros, tal com va assenyalar Llobet.

Mercè Dalmau:
"Abans de decidir en què gastarem els diners s’ha tingut en compte quants diners tindrem. Per tant, amb la confecció d’aquest document es canvia una sinergia adquirida pels gestors anteriors, on es decidia què gastar i després es quadrava de manera irreal el pressupost"

En la seva intervenció, l’alcaldessa va manifestar que “aquest és un pressupost important que marcarà el full de ruta amb el qual gestionarem l’economia municipal. La confecció del pressupost ha estat complexa, però també ha estat realista, rigorosa i abans de decidir en què gastarem els diners s’ha tingut en compte quants diners tindrem. Per tant, amb la confecció d’aquest document es canvia una sinergia adquirida pels gestors anteriors, on es decidia què gastar i després es quadrava de manera irreal el pressupost corresponent. Com a alcaldessa em sento orgullosa de les persones que formem aquest equip de govern. Tenim els peus a terra i ens basem en la realitat, en l’austeritat i la rigorositat”. Sobre la situació actual, Mercè Dalmau va valorar que, “ens ha tocat gestionar aquest ajuntament en una doble difícil situació: per una banda, l’econòmica i conjuntural i per altra banda, l’estat dels comptes en què es trobava aquest consistori el dia que vam prendre possessió. Cambrils compta amb una nova manera de fer les coses, on la prudència i l’estalvi hi tenen cabuda, una manera que ens ha de portar pel bon camí i ens ha de servir per reconduir l’estat de les arques municipals en els propers anys”. Dalmau va reiterar que les polítiques socials de l’estat del benestar són aspectes prioritaris per a l’equip de govern.  

Carme Cros: "
Nosaltres hem presentat un pressupost auster, realista, basat en ingressos reals i capaç de generar inclús un superàvit"

Per la seva part, la primera tinent d’alcalde –Carme Cros– va manifestar que, som conscients de l’immens esforç que requerirem als nostres conciutadans, i per això, volem transmetre un missatge d’optimisme. La previsible millora de la situació en les arques municipals i l’aplicació de noves mesures tendents a generar activitat econòmica i creació de llocs de treball, marcaran el camí a seguir per aquest ajuntament. Aquest camí ens ha de permetre de fer una reducció de la pressió fiscal. Alguns s’han dedicat a presentar, en els últims anys, uns pressupostos ficticis, sobre una base d’ingressos irreals que han generat en aquest ajuntament un desequilibri econòmic que no s’havia vist mai en la història. Nosaltres hem presentat un pressupost auster, realista, basat en ingressos reals i capaç de generar inclús un superàvit. Malgrat la profunda reforma que hem impulsat, els cambrilencs han pogut constatar que no s’ha produït aquell apocalipsi social que alguns anunciaven. Hem demostrat que es pot fer molt amb molt poc, i encara ens queda molt per a fer”.

Xavier Martí:
"La situació que ens vam trobar ens ha coartat el marge de maniobra de la gestió municipal, però això no impedirà que prenguem mesures per redreçar la situació"

Finalment, el segon tinent d’alcalde –Xavier Martí– també va reiterar que aquest pressupost té com a objectiu principal “reconduir les finances municipals”. Martí va afirmar que “les tres forces hem elaborat una eina que posa de manifest les nostres voluntats i criteris d’austeritat i control pressupostari que ens vam marcar a l’inici de mandat. La situació que ens vam trobar ens ha coartat el marge de maniobra de la gestió municipal, però això no impedirà que prenguem mesures per redreçar la situació. Ens vam passar tres anys dient que els pressupostos de l’anterior govern estaven inflats i eren irreals, ara, estem complint el nostre compromís. Hem presentat uns pressupostos consensuats amb tots els regidors de l’equip de govern, en els quals, demostrem que volem redreçar la situació, mantenir els serveis i canviar la situació, ajustant-la a la realitat. Sabem que se’ns presenta un mandat difícil, amb reajustaments, però el que tenim clar és que a la ciutadania se’ls hi ha de dir les coses com són”.

 PUBLICITAT
 PUBLICITAT
 PUBLICITAT


EXPRESSA LA TEVA OPINIÓ ! 37 comentaris rebuts

MODESTOOOOOOOOOOOOOOOO!! QUEEEE??? BAJAAAAA
pfff | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 10:22
Ahora los endeudados seremos todos, con una subida de un 30% en el IBI. ¡QUÉ VERGÜENZA!
mj | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 10:38
Cansino! Si pagamos es por la herencia del tripartit! Claro que eso a tí te debe dar igual.
Varis | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 17:28
Aquet cuento ja cansa!!!
Mes feina i menos escusas | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 10:11
Caram !!!! No es podia esperar menys del Govern dels millors, i a més tenen el millor regidor d'Hisenda de tots els temps, que més voleu. Ara si que notarem canvis i veurem com Cambrils tira endavant.
de fora vila | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 10:52
Quan dieu el millor regidor d'hisenda de tots els temps ho feu amb la mateixa ironia que tinc jo quan ho llegeixo.Quina creu ens ha tocat, i ni ha que tenen una vena als ulls............continuarà
de dins vila | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 15:58
Encara podeu estalviar molt més, amb les retallades dels vostres sous, que espereu?si ara teniu molta menys feina amb tantes retallades, i a més per a qué volem la TDcamp en época de crisi tantes crítiques i ara la manteniu?, no sóu coherents!!! quants diners gastereu en promocions , fires i demès assumptes? on és la transparencia?Qui controla al Regidor d' Hisenda?
Farta de tanta foscor | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 11:47
Al regidor d'hisenda no el controla ningú,es ell el que s'ha fet lloc i ho controla tot,que no ho saps?
Claror es el que volem | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 17:51
totalment d´acord
@tot el que poguem | Contestar aquest comentari! | 28/3/2012 - 21:38
ben fets, aixó s'haurá d veure no? un -28,22% menys en alcaldía -41,68% en relacions cíviques i joventut. depén a quin costat estiguis es clar...
no soc alcalde | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 12:03
I com espereu recaptar aquests gairebé 51 milions si no feu més que collar a la gent???
Ja hi som! | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 14:28
Però a qui voleu fer combregar amb rodes de molí.
Ja podeu fer penitència a la professor de Setmana Santa, per que aquest pressupost no se'l creu ningú.
penitent | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 15:07
La Carme Cros vol "generar inclús un superàvit", i que "no s?ha produït aquell apocalipsi social".... impressionant!!!! . Que li digui llavors al Servei a la Dona, a l'Escola de Música , al Casal d'Avis a la gent que ha deixat sense feina..., etc, etc .
Però això és el de menys, tindrem un Ajuntament que podrà inclús cotitzar a borsa i donar beneficis amb el superàvit....
Broker | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 16:04
Molt bo no será a jutgar per les caras de la fotografia!!! La de la Sra Cros no te desperdici , sembla que estigui pensant que fará per sopar.
Quins caretos!!! ....i aixó que manen!! | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 16:17
Si a mi hem presenten uns pressupostos amb la cara que posa el regidor d'hisenda a la foto, la veritat marxo espantat.
Sembla que tingui por, de que serà?
fa por | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 17:49
Madre miaaaaaaaaaaaaa. si nunca ningun ajuntament ha tenido superavit, es mas esta prohibido, como es posible que se tenga superavit, si solo se ha de getionar lo que se ingresa, los entes locales no estan para generar beneficios ni superavit, mas bien lo que han de hacer es pagar todoooooooooooooooooo lo que no han pagado, y me refiero a las subvenciones pendientes aprobadas por toidos los grupos incluidos los de la foto.-
un del poble | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 17:53
Lo tuyo no es la contabilidad.
No te enteras. | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 21:17
Quan nomes es dedica un 3,21% del pressupost a Serveis socials (després d'una baixada de 8,27%) i després de la pujada de l'atur diu molt de com pensa tractar aquest Ajuntament als seus ciutadans.
Ara hauria de ser l'hora dels serveis pels ciutadans i deixar de banda la politica de bandereta.
S'haurien d'apujar els pressupostos de serveis socials a mesura de que hi ha més gent que els necessita i no al contrari, això no es un pressupost realista si no es confecciona així.Si a la despesa de personal estan incloses les dietesi viatges dels regidors no m'estranya que sigui tant elevada.
Decepcionada!! | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 17:59
1'4 milions d'euros en ensenyament??? en què??? si la regidora està cancel·lant tots els programes que hi havia en educació!!!! Els 0,9 milions de l'escola de música van a part. Per tant d'on surten aquests 1,4 milions????
Impresionant | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 18:03
Podria el Sr. regidor de Planificació i cultura dir quan va per cultura i quan per planificació?
El mateix pel Sr. Abella amb festes i esport i el Sr. Laguna
Els numeros han de ser més clars
I per cert quan destinen en publicitat en total totes les regidories?
A la passada legislatura van dir que vostès presentarien una única partida de publicitat a on és?
Quan costa el gabinet de premsa i assessors de la Sra.- Alcaldessa.
Sra. alcaldessa contesti a aquest forum si tanta transparencia diu que hi ha.
Un del poble | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 19:12
Tota aquesta parrafada de números es tradueix amb el sacrifici i les butxaques dels treballadors de l?ajuntament retallades i despidos, i la santa clatellada amb els impostos els ciutadans a mes a mes, no cal ser un llumbreres. I parlant de la foto el de la punta com sempre sentin ploure que no se?n entera de la pel?lícula, pregunteu-li si entès res.
Parlen inclús de superávit quan tenen el treballadors i ciutadans ofegats que no poden ni respirar, per l?opinió publica el discurs populista que saben que volem sentir, la realitat el que es veu venir farts d?aguantar mes.
Tot sou iguals | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 19:32
La casa reial desglossa igual els seus pressupostos.
SUPERAVIT JAJAJAJAJA | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 19:55
DIEZ meses siempre hablando de números, DIEZ meses hablando del anterior gobierno. Sres que Franco ha muerto. !!!!Nos pueden hablar del futuro.!!!!!!
Mercè, no pienses en gastar el dinero, piensa que lo que recibireis los ayuntamientos para liquidar vuestras deudas, permitirá que no nos subais el IBI.Esto es lo que teneis que pensar (MIRAR POR EL BIEN DEL CIUDADANO QUE ES EL PAGA VUESTRO SUELDO)
Carme. Si la ecónomia no se recupera en un año que sea en tres o cuatro. si somos los ultimos de la fila nos nos importa. cuando hablais de superavit, os tendria que dar verguenza de la manera que lo estais consiguiendo. Lo estais destruyendo todo. EMPLEOS, ENSEÑANZA, COMERCIOS TERCERA EDAD....Como teneis valor para dar comunicados y salir en ellos.
¿ CUANDO EMPEZAREIS A GOBERNAR, SIN AMPARAROS EN LO QUE HICIERÓN LOS DEMÁS ? CUANDO DEJAREIS DE DESTRUIR TODO LO CONSEGUIDO?
inaudito, inaudito!!!!!! | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 20:00
No em lliga res del que han fet fisn ara amb aquests pressupostos. Per cert els diners que ens "deixa" el PP estan al 5% d'interès, molt més de l'1 o 2 % al que el pdeixen els bancs ( a ells els hi ha regalat el Banc Europeu) per tant esteu admeten que no heu estat capaços d'aconseguir un crèdit i a sobre que pagareu interessos abusius a l'Estat. Mira que en sou de "professionals" els de Conveniència i Unció i PobresaPerCambrils els altres no compten...
Cambrilenc Indignat | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 21:28
44 milions d'euros? on es la rebaixa?, per que tinc entés que l'últim pressupost aprovat per l'anterior govern era inferior.

O no sabeu fer pressupostos o aquí hi ha algú que ens vol fotre.
visca la transparència | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 22:12
Una recomanació, no deixeu tota la responsabilitat al Sr Regidor d'Hisenda, sino us arrepentireu no arrivareu al final de legislatura, temps al temps. Informeu-vos
Inspector Client | Contestar aquest comentari! | 20/3/2012 - 23:23
Explica't més, val la pena saber-ho?
ignorant | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 10:26
Les responssabilitats dels pressupostos sempre son compartides, s apliquen per regiduries, i ratificades pels tecnics de la casa. Tranquil inpector
Jaumet Peret dl boreal | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 14:45
Crec que no su creu ningú,perdó sempre i ha algun credul idolatra que creu amb tot
ningú | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 0:31
Los cuatro ginetes del Apocalipsis.
CABO QUIÑONES | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 1:43
Recortes recortes recortes y van y aprueban un presupuesto de mas de 40 millones de euros.
Creo recordar que estos que salen en la foto criticaron los presupuestos aprobados anteriormente por otros y va ellos y aprueban uno superior.
Que poco creíbles y fiables que sois, nos engañasteis como chinos y solo por poder y encima vais y no lo sabéis administrar.
Juanca | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 10:36
quins grans més grossos ens han sortit als cambrilencs, el problema és com ens els traurem del damunt i COM DEIXARAN LES ARQUES DE L' AJUNTAMENT, perque començant per el regidor d' hisenda i continuant.amb els demès , el que li agrada fer turisme pagant els demès , els que volen promocionar-se costi el que costi , i l' altre pregonant la transparència , però que no l' aplica al seu mandat.
que fotutsque estem i quant de marru!! | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 11:13
Sempre tenen el mateix dircurs. Estic cansada que cada vegada que obre la boca aquest Consistori és per a donar les culpes a l'anterior govern. Vostés ja sabien el que trobarien quan van entrar.
O sigui que treballin i donin solucions d'una vegada.
Els únics que no tenim la culpa d'aquesta situació som la gent del poble que paguem religiosament.
Molt cansada | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 11:46
Us felicito fills!
Heu presentat uns pressupostos tenint en compte els ingressos. Sí senyor! Digne d'elogiar!!! Es nota que teniu estudis.
Ja us heu pressupostat algun monument o acte d'homenatge?
Jep Ballesta | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 12:56
Yo no se que entiende por transparencia la gente del Ayuntamiento. Parece que piensan que si se van a tirar un pedo tienen que convocar conferencia de prensa para avisar del temblor (aunque por las caras de la foto parecen estar extreñidos). Tendrian mas bien que informar en que van a gastar el dinero que recauden, que van a hacer aparte de recortar y cambiar el sentido de alguna calle. Por cierto, los gastos son en total, bastante similares a los de los ultimos presupuestos del anterior gobierno, por lo que pregunto, en donde está el supuesto ahorro?
RedonditoDeRicota | Contestar aquest comentari! | 21/3/2012 - 19:00
Moltes retallades en eduació però l´alcaldessa es fica un assesor d´imatge, i degut a la jornada de balls de saló entarimen els dos pavellons, això si és prescindible, l´educació dels nostres fills no!!!
Fins als nassos. | Contestar aquest comentari! | 26/3/2012 - 22:28
claro se reunen x que r cada reunion cobran..... y que mejor manera de seguir LLENANDOSE LOS BOLSILLOS????? y muy bien x la aprobacion de APARCAN NO NOS ROBAN YA BASTANTE CON MULTAR A LA GENTE CON11 EUROS X APARCAR EN ZONA AZUL....( MAS CARO QUE EN BARCELONA) NO SE LO PIERDAN K ENCIMA LES DAN DINERO........SRA DALMAU LO ESTA HACIENDO MEJOR O IGUAL K SU ANTECESOR.....
MARY SANCHEZ | Contestar aquest comentari! | 28/3/2012 - 21:11

 PUBLICITAT  PUBLICITAT
a
 PUBLICITAT  PUBLICITAT
aaaa aaaa aaaa
a
 PUBLICITAT  PUBLICITAT
aaaa aaaa aaaa
a
 PUBLICITAT
aaaa
a
 PUBLICITAT
a
 PUBLICITAT
a
 PUBLICITAT
a
a

  + COMENTADES     + LLEGIDES     EDICIÓ 2977 (20/3/2012)  

q
revista cambrils


Associació Cultural REVISTA CAMBRILS
C/Sant Placid, 7 (baixos) | 977 79 43 43

revistacambrils@revistacambrils.cat
43850 Cambrils (Tarragona)
© Tots els drets reservats 1996, 2017

 
OJD Interactiva:
 
Membre de:
 
   
Associat a l'àrea digital
Membre de:
acpg

Amb el suport de: